Oljeavskiljare - anmälan

LÄS MER

Anmälan om installation av oljeavskiljare enligt miljöbalken 2 kap., 15 kap. och 26 kap. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 21 §.
Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2011:927) och därför ställs det enligt 55 § även särskilda
krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering.

 

Mer information om oljeavskiljare för dagvatten kan du läsa här.

Mer information om oljeavskiljare för biltvättar kan du läsa här.

Mer information om miljöfarliga verksamheter kan du läsa här.

Frågor om e-tjänsten

Kommuncenter
kommun@stromstad.se
0526-190 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
mbn@stromstad.se