Brandfarlig vara - ansökan om tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor.

Mer information om brandfarliga varor.

Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3

Det finns också en handbok med information om vilka krav som ställs i samband med tillståndsansökan. Handboken är utgiven av MSB och heter Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskorObservera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, till exempel miljöbalken eller plan- och bygglagen.

Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering. Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag). För juridisk person ska ansökan göras av firmatecknare eller av person som har skriftlig delegation från firmatecknare. Ansökan signeras med e-legitimation. 

Tillståndet är belagt med en avgift enligt kommunens taxa. 

Kommunens taxa

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Uppgift om föreståndare
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår
 • Diarienummer för eventuellt befintligt tillstånd
 • Fastighetsbeteckning
 • Planritning
 • Situationsplan
 • Riskutredning
 • ev. Fasadritning
 • ev. Ventilationsbeskrivning
 • ev. Explosionsskyddsdokumentation
 • ev. Rörledningsbeskrivning
 • ev. Dokumentation för cistern

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa